Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Χώροι στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)


Η νέα νομοθεσία περιέχεται στο "Πρότυπο για τηνΑσφ'αλεια Χρήσης και Προσβασιμότητα των Δομικών Έργων" η οποία βρίσκεται στο στάδιο της νομικής επεξεργασίαςΧώροι στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)


 

7.3.1 Oι ειδικοί χώροι στάθμευσης για τα ΑμεΑ προβλέπονται σε οικιστικά και σε μη οικιστικά κτίρια, σε οργανωμένους υπαίθριους χώρους, σε πολυώροφους χώρους στάθμευσης, για να δίδουν τη δυνατότητα στα ΑμεΑ που είναι δικαιούχοι, κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης, να σταθμεύουν κατ’ αποκλειστικότητα. (Για χώρους στάθμευσης οικιστικών κτιρίων βλέπε κεφ. 8.3).

 

7.3.2 Ο χώρος στάθμευσης για τα ΑμεΑ πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες διαστάσεις που θα διευκολύνουν το ΑμεΑ χρήστη αναπηρικού τροχοκαθίσματος ή άλλο επιβάτη ΑμεΑ, να εισέρχεται/εξέρχεται με άνεση του οχήματός του και ως εκ τούτου απαγορεύεται σε μη δικαιούχους να σταθμεύουν ή να οικειοποιούνται τους χώρους αυτούς.

 

7.3.3 Όλοι οι χώροι στάθμευσης για τα ΑμεΑ θα πρέπει να βρίσκονται πλησίον της κύριας ή άλλης εισόδου του κτιρίου, με εύκολη πρόσβαση στον ανελκυστήρα. (Σχήμα 7.3β)


 

7.3.4 Η πορεία όδευσης προς την είσοδο του κτιρίου ή τον ανελκυστήρα από το χώρο στάθμευσης να συνδέεται κατάλληλα με διαδρομή η οποία θα παρέχει ασφαλή και απρόσκοπτη δίοδο προς το κτίριο ή, στην περίπτωση οργανωμένου υπαίθριου χώρου, προς την κύρια δραστηριότητα που τον χαρακτηρίζει.

 
Γενικές απαιτήσεις για τις προδιαγραφές των χώρων στάθμευσης ΑμεΑ
 

 
7.3.5 Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ να έχουν καθαρές διαστάσεις:
-        3,30Χ5,00m για συνηθισμένα αυτοκίνητα (Σχήμα 7.3γ)
-        4,80Χ6,00m για αυτοκίνητα που μεταφέρουν ΑμεΑ σε τροχοκάθισμα.
 
7.3.6 Οι χώροι στάθμευσης πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από εμπόδια και να μην  εμποδίζονται από κολόνες ή άλλα στοιχεία της κατασκευής.


7.3.7 Η στάθμη των χώρων αυτών να συνδέεται απαραίτητα με την είσοδο ή/και με παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένα επίπεδα ελάχιστου πλάτους 1,20m. (βλ. 7.4.15)

7.3.8 Το δάπεδο του χώρου στάθμευσης γενικά δεν πρέπει να έχει κλίσεις μεγαλύτερες του 2% (1:50).
 
7.3.9 Σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, τα κατώφλια των θυρών που οδηγούν στον ανελκυστήρα δεν πρέπει να έχουν υψομετρική διαφορά από το δάπεδο μεγαλύτερη του 1-1,5cm και να έχουν στρογγυλεμένη ακμή. (Σχήμα 7.3ε)
 
 
7.3.10 Συστήνεται όπως οι χώροι και η διαδρομή από και προς αυτούς είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες.
 
 
Ποσοστό χώρων στάθμευσης ΑμεΑ και συνοδών παιδιών μικρής ηλικίας σε κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών
 


7.3.12 Σε μη οικιστικά κτίρια για τα οποία απαιτούνται μέχρι 10 χώροι στάθμευσης, ένας επιπρόσθετος χώρος να προορίζεται για οχήματα ΑμεΑ.
 

7.3.13 Από 11 μέχρι 100 χώρους στάθμευσης, ποσοστό 5% (ένας χώρος ΑμεΑ ανά 20 θέσεις)  προορίζονται για οχήματα ΑμεΑ.

 

7.3.14 Από 101 μέχρι 500 χώρους στάθμευσης, επιπρόσθετο ποσοστό 2% για ΑμεΑ.

 

7.3.15 Για πέραν των 500 χώρων στάθμευσης, επιπλέον ποσοστό 1% για οχήματα ΑμεΑ.
 

7.3.16 Ανά τέσσερις χώρους στάθμευσης ΑμεΑ, ο ένας να διαμορφώνεται για μεγαλύτερο αυτοκίνητο, μεταφοράς ΑμεΑ σε τροχοκάθισμα (4,80Χ6,00m).
 
7.3.17 Αν η είσοδος/έξοδος του χώρου στάθμευσης είναι ελεγχόμενη, πρέπει να υπάρχει στην είσοδο / έξοδο του χώρου στάθμευσης σύστημα κλήσης του Υπεύθυνου Διαχείρισης, το οποίο να έχει τις πιο κάτω πρόνοιες:
-        Δυνατότητα προσέγγισης του συστήματος κλήσης από το κάθισμα του οχήματος σε ύψος 0,90 έως 110cm από το δάπεδο,
-        φωτεινή ένδειξη κλίσης/ανταπόκρισης για τα άτομα με ακουστική αναπηρία.
 
7.3.18 Σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης, ιδιωτικούς ή δημόσιους, ποσοστό 5% προορίζεται για τη στάθμευση ΑμεΑ και βρίσκονται κοντά στην είσοδο/έξοδο.
 
7.3.19 Σε πολυώροφους χώρους στάθμευσης, οι διαρρυθμισμένοι χώροι για ΑμεΑ πρέπει να βρίσκονται κοντά στον ανελκυστήρα και τους χώρους υγιεινής.
 
7.3.20 Σε χώρους στάθμευσης κτιρίων με εμπορικό ή κοινωνικό χαρακτήρα, όπως είναι υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, μεγάλα εστιατόρια ή υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού που δέχονται συχνά επισκέψεις ατόμων με παιδιά μικρής   ηλικίας, απαιτείται όπως
-            Οι θέσεις αυτές πρέπει να βρίσκονται επίσης κοντά στην είσοδο και τον ανελκυστήρα και να έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τους χώρους ΑμεΑ. (Σχήμα 7.3ζ)
-        ποσοστό 5% προορίζεται για στάθμευση οχήματος που μεταφέρει παιδιά μικρής ηλικίας και σημαίνεται ανάλογα.
-        Για πέραν των 100  χώρων στάθμευσης, επιπρόσθετο ποσοστό 2% προορίζεται για οχήματα συνοδών παιδιών μικρής ηλικίας.
.3.11 Οι χώροι αυτοί πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα και να παραμένουν ελεύθεροι για χρήση από ΑμεΑ εργαζόμενους στο κτίριο ή/και από επισκέπτες ΑμεΑ.

 
 
Σήμανση σε χώρους στάθμευσης - Γενικές απαιτήσεις
 
7.3.21 Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ φέρουν το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας αποτυπωμένο στο έδαφος και αναρτημένο πάνω από την αντίστοιχη θέση ή στον τοίχο.
 
Σήμανση σε χώρους στάθμευσης ΑμεΑ σε κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες σε μεγάλο σε αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών.
 
7.3.22 Για χώρους στάθμευσης πέραν των 50 θέσεων, οι διαδρομές προς τις θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ θα επισημαίνονται με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας.
 
7.3.23 Η καθοδήγηση, επιδαπέδια ή με πινακίδες, πρέπει να ξεκινά από την είσοδο του χώρου στάθμευσης μέχρι τις θέσεις των ΑμεΑ.
 
7.3.24 Οι διαδρομές αυτές, αλλά και οι θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ, θα φωτίζονται με άπλετο φωτισμό σε όλο το μήκος τους.
 
7.3.25 Οι αυτόματες μηχανές εισιτηρίων έχουν τα πλήκτρα χειρισμού σε ύψος 0,80 έως 1,10m και επιτρέπουν την προσέγγιση αμαξιδίου.
 
Χώρος στάθμευσης ΑμεΑ σε δημόσια οδό
 
 
 
7.3.26 Οι χώροι στάθμευσης ΑμεΑ σε οδούς αστικών περιοχών πρέπει να  προβλέπονται με την αναλογία 2 ανά 50 χώρους στάθμευσης και να βρίσκονται κοντά σε σημεία με προσέλκυση κοινού. (Σχήμα 7.3η)
 
7.3.27 Σε περίπτωση που ο χώρος διαμορφώνεται πλησίον και παράλληλα με το πεζοδρόμιο, θα έχει μήκος 6,60m και πλάτος 3,00m. (Σχήμα 7.3η)
 
7.3.28  Ο χώρος στάθμευσης φέρει επικάλυψη χρώματος μπλε σε όλη την επιφάνειά του και επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. Επίσης απαιτείται κάθετη πινακίδα σήμανσης με το  Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. 
 
7.3.29 Προβλέπεται ράμπα στο παρακείμενο πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 90cm, για άμεση σύνδεση του χώρου στάθμευσης με αυτό, η οποία φέρει επιδαπέδια σήμανση για τυφλά άτομα.
 
7.3.30 Όπου υπάρχει άμεση, κάθετη έξοδος προς διάδρομο κυκλοφορίας, να υπάρχει ανάγλυφη προειδοποίηση με φολιδωτές πλάκες τύπου Β. (Σχήμα 7.3θ) 

Το νέο νομοσχέδιο για την προστασία των χώρων στάθμευσης ΑμεΑ


ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΣΕ ΑΥΤΟΥΣΑ ΠΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Συνοπτικός
τίτλος.
 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας Χώρων Στάθμευσης για Οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες από την παράνομη στάθμευση σε αυτούς από μη δικαιούχους, όπως επίσης και την εξασφάλιση τέτοιων χώρων εκεί όπου δεν υπάρχουν Νόμος του 2012.
 
Ερμηνεία.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια
 
 
 
 
86 του 1972
           έως
8(Ι) του 2010.
 
«Δελτίο Στάθμευσης» σημαίνει το Δελτίο Στάθμευσης που εκδίδεται σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος των περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμων που αφορά στο άρθρο 7Α του Νόμου αυτού («Δελτίο Στάθμευσης για Άτομα με Αναπηρίες») Κ.
.
«Άτομο με αναπηρία» σημαίνει άτομο στο οποίο εκδίδεται Δελτίο Στάθμευσης» Κ
 
Όχημα ατόμου με αναπηρία» (ΑμεΑ) σημαίνει οποιοδήποτε όχημα το οποίο έχει αναρτημένο σε περίοπτο σημείο του, το σχετικό Δελτίο Στάθμευσης εφ’ όσον οδηγείται από/ή μεταφέρει άτομο με αναπηρία.Κ
 
 «δημόσιο κτίριο» σημαίνει κτίριο που χρησιμοποιείται για διοικητικούς σκοπούς από Κρατικές ή Ημικρατικές Υπηρεσίες ή από Υπηρεσίες Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, καθώς επίσης «Δημόσια οικοδομή» όπως αυτή ορίζεται στους Οικοδομικούς κανονισμούς του Περί Οδών και οικοδομών Νόμου.Π
 
 
«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Αστυνομίας Κύπρου ή τροχονόμο δήμου ή κοινότητας. ή πρόσωπο στο οποίο έχουν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ανατεθεί καθήκοντα για θέματα στάθμευσης» Κ.
 
 
Πίνακας.
«καθορισμένο υποστατικό» σημαίνει υποστατικό που καθορίζεται στον Πίνακα και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο υποστατικό που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 5  του παρόντος Νόμου·
 
«υποστατικό» σημαίνει υποστατικό που διαθέτει χώρο στάθμευσης οχημάτων, (1 )όπως καθορίζεται από τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο Κανονισμό 61/Η, ή (2) αν το υποστατικό έχει Άδεια Οικοδομής πριν το 1999,  όπως αναφέρεται στο άρθρο (3) του παρόντος Νόμου Π
 
 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·
 
 
«χώρος στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ» σημαίνει ειδικό χώρο για τη στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προορίζονται για στάθμευση πελατών ενός υποστατικού ΕΔ
 
 
«χώρος στάθμευσης οχημάτων» σημαίνει δημόσιας χρήσης χώρο για στάθμευση οχημάτων, δημόσιο ή ιδιωτικό, καλυμμένο ή μη, ισόγειο ή υπόγειο, και περιλαμβάνει  χώρο θέσειςΔΕ στάθμευσης οχημάτων σε δημόσια οδό.
 
Πεδίο
εφαρμογής
του παρόντος
Νόμου.
3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους στάθμευσης οχημάτων, δημόσιους και ιδιωτικούς, και προνοεί για την εξασφάλιση τέτοιων χώρων εκεί όπου δεν υπάρχουν
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Εξασφάλιση
χώρων
στάθμευσης
αναπηρικών
οχημάτων.
4.(1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ουδείς δημόσιος χώρος στάθμευσης οχημάτων λειτουργεί και ουδεμία πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής ή άλλη άδεια εκδίδεται σε σχέση με τη δημιουργία ιδιωτικού χώρου στάθμευσης ή με την κατασκευή καθορισμένου υποστατικού ή την ουσιώδη μετατροπή ή αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καθορισμένου υποστατικού, εάν ο εν λόγω χώρος στάθμευσης ή το εν λόγω υποστατικό, ανάλογα με την περίπτωση, δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.
 
 
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ως ικανοποιητικός  αριθμός χώρων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ λογίζεται σύμφωνα με τον περί οδών και Οικοδομών Νόμο (Κανονισμός 61.Η ή το υπό επεξεργασία Εγκεκριμένο Πρότυπο για την Ασφάλεια Χρήσης και Προσβασιμότητα των Δομικών Έργων) και ο οποίος σημειούται ευκρινώς επί τόπου, με επιδαπέδια σήμανση και με την ανάρτηση πινακίδας, ότι πρόκειται για χώρο στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, στα ελληνικά και στα αγγλικά, στον οποίο απαγορεύεται η στάθμευση οποιουδήποτε άλλου είδους οχήματος.
 
 
 
(3) Όσον αφορά υφιστάμενα κτίρια δημόσιας χρήσης που ανεγέρθηκαν πριν από την ψήφιση του Κανονισμού 61.Η 1999 και στεγάζουν Κρατικές ή Ημικρατικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ως επίσης και κτίρια που στεγάζουν δραστηριότητες και υπηρεσίες κοινωνικού ή/και εμπορικού χαρακτήρα προς το κοινό σύμφωνα με τον Πίνακα, απαιτείται όπως ο αριθμός χώρων στάθμευσης  οχημάτων ΑμεΑ λογίζεται ως ακολούθως:
 (α)     για ένα (1) όχημα ΑμεΑ ανά είκοσι                   
           (20)  μέχρι εκατό (100) οχήματα (5%) με ελάχιστο  
           αριθμό ένα (1)
και
(γ)      για τρία (3) οχήματα ΑμεΑ ανά εκατόν ένα (101)
          οχήματα και  περισσότερα ,
 
. δ)   Όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων παρόδιας στάθμευσης για οχήματα ΑμεΑ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο επίπεδο σχεδιασμού του δρόμου όπως προνοεί το Τοπικό σχέδιο και φέρει ειδική σήμανση όπως αυτή ορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των Κανονισμών περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης και περιγράφεται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΤΔΕ
 
Υποχρέωση τοπικής αρχής για παραχώρηση χώρων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων.
 
5. Κάθε δήμος ή κοινότητα υποχρεούται όπως, μέσα στην εδαφική του περιοχή, μεριμνά για τη δημιουργία «ποσοστού 20% χώρων στάθμευσης ΑμεΑ ειδικά διαμορφωμένων και σηματοδοτημένων για χρήση από Άτομα με Αναπηρία».
 
κατά την έννοια του άρθρου 4(2) μέσα σε δημόσιους χώρους στάθμευσης οχημάτων, καθώς και για τη δημιουργία     0% θέσεων,  για στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ με ελάχιστο αριθμό ένα (1) σε δημόσιες οδούς πλησίον υφισταμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, καθορισμένων υποστατικών, τα οποία δεν διαθέτουν ικανοποιητικό, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 4(2) χώρο στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, ή δεν ευρίσκονται πλησίον δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων.
 
Διάταγμα
Υπουργού
για την
κήρυξη
καθορισμένων
υποστατικών.
Πίνακας.
6. Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού διαβουλευτεί με τους φορείς που εκπροσωπούν τις Τοπικές ΑρχέςΕΔ, να κηρύξει οποιοδήποτε υποστατικό, πέραν των καθορισμένων στον Πίνακα του παρόντος Νόμου, ως καθορισμένο υποστατικό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το οποίο προστίθεται στα καθορισμένα υποστατικά του Πίνακα.
 
Απαγόρευση
χρήσης
χώρου στάθμευσης
αναπηρικών
οχημάτων
από μη
αναπηρικά
οχήματα.
 
7.(1) Απαγορεύεται η στάθμευση οχήματος που δεν φέρει  το χαρακτηριστικό δελτίο Στάθμευσης σε χώρο στάθμευσης οχήματος ατόμου με αναπηρία.
 
(2) Ο παραβάτης της διάταξης του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα.
 
 
Προστασία
χώρου στάθμευσης
αναπηρικών οχημάτων.
8.(1) Ο ιδιοκτήτης ή και ο διαχειριστής καθορισμένου υποστατικού υποχρεούται, με οποιοδήποτε τρόπο ή και μέσο ήθελε κρίνει πρόσφορο, να παρεμποδίζει, κατά το δυνατόν, τη χρήση του χώρου στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ του εν λόγω υποστατικού από οχήματα  που δεν φέρουν το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, χάριν εξασφάλισης της δυνατότητας ανεμπόδιστης πρόσβασης, στο χώρο αυτό, μόνο σε οχήματα ΑμεΑ· και σε περίπτωση που αδυνατεί ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής να παρεμποδίσει τη χρήση του χώρου στάθμευσης για οχήματα ΑμεΑ από μη δικαιούχα οχήματα, έχει υποχρέωση να καταγγέλλει το θέμα σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό.
 
(2) Ο παραβάτης της διάταξης του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα.
 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Έλεγχος ιδιωτικών χώρων στάθμευσης οχημάτων.
9.(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε λογικό χρόνο να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε δημόσιας χρήσης ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων ή σε οποιοδήποτε χώρο στάθμευσης οχημάτων καθορισμένου υποστατικού, με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του.
 
(2) Για σκοπούς διευκόλυνσης του εξουσιοδοτημένου λειτουργού στην εκτέλεση των καθηκόντων του, κάθε ιδιοκτήτης ή και διαχειριστής δημόσιας χρήσης ιδιωτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων ή χώρου στάθμευσης οχημάτων καθορισμένου υποστατικού, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να παρέχει στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό ελεύθερη πρόσβαση στον εν λόγω χώρο στάθμευσης. σε εύλογα χρονικά διαστήματα.
 
Παρακώλυση
λειτουργών στην
άσκηση των
καθηκόντων τους.
10. Όποιος παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό από του να ασκήσει οποιοδήποτε καθήκον ή εξουσία του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή αποπειράται να πράξει ό,τιδήποτε από τα ανωτέρω, είναι ένοχος αδικήματος.
 
 
ΜΕΡΟΣ ΙV – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Κανονισμοί.
11.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, ειδικότερα, για τη ρύθμιση ή καθορισμό κάθε θέματος που αναφέρεται σ΄ αυτόν και το οποίο μπορεί να ρυθμισθεί ή να καθορισθεί με Κανονισμούς.
 
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου μπορούν να προβλέπουν, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα θέματα:
 
(α)      Τον καθορισμό των προειδοποιητικών πινακίδων ή           ενδείξεων για την απαγόρευση στάθμευσης μη           δικαιούχων οχημάτων και την περιγραφή του           τρόπου της εκτύπωσης τέτοιων πινακίδων·
 
(β)      τον καθορισμό των χώρων, στους οποίους           τοποθετούνται οι απαγορευτικές ή προειδοποιητικές           πινακίδες ή ενδείξεις·
 
(γ)      την επιβολή χρηματικής ποινής που δεν υπερβαίνει           τα χίλια ευρώ (€1.000,00) για παράβαση           υποχρεώσεων που ρυθμίζονται με βάση τους           Κανονισμούς.
 
 
Αδικήματα
και ποινές.
12.(1) Όποιος Κάθε πρόσωπο το οποίο  καταργεί ή αποχαρακτηρίζει χώρο στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, ως τέτοιο, ή και ο ιδιοκτήτης ή και ο διαχειριστής του εν λόγω χώρου διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή για ποσό που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
 
(2) Όποιος Κάθε πρόσωπο το οποίο διαπράττει αδίκημα  τις διατάξεις του κατά παράβαση των διατάξεωνΑ  άρθρου 5 ή του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή για ποσό που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00).
 
(3) Όποιος Κάθε πρόσωπο το οποίο διαπράττει αδίκημα κατά τις διατάξεις του  κατά παράβαση των διατάξεωνΑ του άρθρου 9, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή για ποσό που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
 
Διάπραξη
αδικήματος από
νομικό πρόσωπο
δημόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου.
13. Όταν διαπράττεται αδίκημα από νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου κατάΑ παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει στο εν λόγω νομικό πρόσωπο θέση προέδρου, συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, θεωρείται ένοχος του αδικήματος, εκτός αν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια του ιδίου, και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.
 
 
ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
                    
Έναρξη
ισχύος
του παρόντος
Νόμου.
14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ, με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται αμέσως μετά την ψήφιση του σε Νόμο από την Βουλή τω Αντιπροσώπων και τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας Κ.
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ
(άρθρο 2)
 
 1. Αεροδρόμιο
 2. Λιμάνι
 3. Δημόσιο κτίριο/ Δημόσια οικοδομή
 4. Νοσοκομείο, αγροτικό υγειονομικό κέντρο, εξωτερικό ιατρείο
 5. Ιδιωτική κλινική και ιδιωτικό ιατρείο, οδοντιατρείο* και φαρμακείο
 6. Δημόσια βιβλιοθήκη
 7. Εκπαιδευτικά κτίρια
 8. Πολιτιστικό κέντρο
 9. Δημόσια πινακοθήκη
 10. Κινηματογράφος, θέατρο, αίθουσα συναυλιών
 11. Αθλητικός χώρος
 12. Ξενοδοχείο και παρόμοια κτίρια
 13. Εστιατόριο
 14. Εμπορικό κέντρο, υπεραγορά
 15. Κέντρο δεξιώσεων ή άλλων δημόσιων εκδηλώσεων ή διαλέξεων
 16. Μη οικιστικά κτίρια γραφείων/καταστημάτων
 
* Εάν το υποστατικό δεν διαθέτει καθόλου χώρο στάθμευσης τότε τούτο εξαιρείται από τον πίνακα.
** Εάν η πολυκατοικία έχει ανεγερθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και δεν διαθέτει από ένα χώρο στάθμευσης για όλα τα διαμερίσματα ή/και καταστήματα που βρίσκονται σε αυτή, τότε αυτή εξαιρείται από τον πίνακα.